Home Page Site Map Sources Guest Book Connections

Slideshow
Welcome! This website was created on Jul 15 2020 and last updated on Feb 17 2024.

There are 1548 names in this family tree. The earliest recorded event is the birth of Kim Văn Nguyễn in 1849. The most recent event is the death of Nhung Thị Nguyễn in 2023.The webmaster of this site is Tuấn Đình Nguyễn . Please click here if you have any comments or feedback.

LOADING! Please wait ...
LOADING! Please wait ...
Information are being updated, please contact Tuấn (tuannguyen53@gmail.com) or Bryttanya (britannia.le@gmail.com) for any changes
About Gia Phả Họ Nguyễn - Quảng Bình
The ancestors for this family tree start from the following people:
Ông Nguyễn Văn Kim và Bà Nguyễn Thị Em
Ông Nguyễn Thủ và Bà Nguyễn Thị Quyến
Ông Nguyễn Viết Các và Bà Nguyễn Thị Quyến

The site was later modified to add the descendents  of
Ông Nguyễn Viết Nghiệp và Bà Nguyễn Thị Nhụy

We invite participation from all family members to expand our site and include family branches.  
Family members can participate in different ways:
- View and explore to learn more about our families.
- Provide information, stories & images to the web master so he/she can add to our site.  
- Be an admin yourself so you can freely edit and maintain information from your branch.  We call on the younger generations to be an active member so this site can be relevant for future generations.  Contact the web masters (Tuấn or Bryttanya) to request an admin account and get training.  We will be glad to have an one-on-one session with you and answer any questions that you have.

Thân mời tất cả các thành viên trong Đại Gia Đình họ Nguyễn cộng tác để nới rộng thêm và liên tục cập nhật trang web của gia đình chúng ta cho đến những thế hệ sau.  Tất cả bà con cũng như anh chị em đều có thể cộng tác tiêu cực hay tích cực tùy sở thích và thời gian của mình.

- Vào xem để tìm hiểu thêm về liên hệ thân quyến của đại gia đình chúng ta.
- Cung cấp dữ liệu, bài vở & hình ảnh cho chủ web để bổ túc vào trang web của chúng ta.  Đây là một yếu tố rất quan trọng vì những dữ kiện sẽ từ từ giảm biến khi những bậc trưởng thượng đã qua đời.
- Là quản trị viên để có thể tự do chỉnh sửa và duy trì mọi thay đổi tin tức từ gia đình của mình. Chúng tôi kêu gọi các thế hệ trẻ hãy là một thành viên tích cực để trang web này có thể nối vòng tay cho các thế hệ tương lai . Liên lạc với web master Tuấn hoặc Bryttanya để được cài đặt quản trị Admin và được hướng dẫn cách xử dụng. Chúng ta sẽ có một buổi làm việc riêng với bạn và trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà bạn có.

Mọi ý kiến nâng cao giá trị trang web gia đình của chúng ta đều được hoan nghênh đón nhận.
LOADING! Please wait ...
LOADING! Please wait ...
LOADING! Please wait ...

Getting Around
There are several ways to browse the family tree. The Tree View graphically shows the relationship of selected person to their kin. The Family View shows the person you have selected in the center, with his/her photo on the left and notes on the right. Above are the father and mother and below are the children. The Ancestor Chart shows the person you have selected in the left, with the photograph above and children below. On the right are the parents, grandparents and great-grandparents. The Descendant Chart shows the person you have selected in the left, with the photograph and parents below. On the right are the children, grandchildren and great-grandchildren.

Do you know who your second cousins are? Try the Kinship Relationships Tool. Your site can generate various Reports for each name in your family tree. You can select a name from the list on the top-right menu bar.

In addition to the charts and reports you have Photo Albums, the Events list and the Relationships tool. Family photographs are organized in the Photo Index. Each Album's photographs are accompanied by a caption. To enlarge a photograph just click on it. Keep up with the family birthdays and anniversaries in the Events list. Birthdays and Anniversaries of living persons are listed by month. Want to know how you are related to anybody ? Check out the Relationships tool.

SiteMap|Visitors: 507|TribalPages Forum